Make your own free website on Tripod.com

von Shangri-la (Hungary)
E litter

JCh. Du-tsi Nagu Khatakhyi x JCh. Tashi Bodjul Ishadara
(*10.12.2003 was born "E" Litter Shangri-la : 3 males and 4 females)
NEW PICTURES - SUMMER, AUTUMN 2004

E'Bzanba von Shangri-la
BOB on the int. show in Chroatia
September 2004

E'Tshapo von Shangri-la

 
 

 

 
 


Females

Males

Males - Pejsci

E'Rgyal-Bu
Prince - Princ
!find more his pictures on his page!
Více obrázků najdete na
jeho stránce

 
8 weeks - 8 týdnů   8 weeks - 8 týdnů

11 weeks - 11 týdnů

11 weeks - 11 týdnů

Rgyal-Bu found his new
home by his uncle Dongo
here in Czech Republic.
More his pictures and other
info you will find at his 
own page

Rgyal-Bu našel svůj domov 
v Čechách u svého strýčka
Donga. Více obrázků a
dalších informací najdete
na jeho
vlastních stránkách.


11 weeks - 11 týdnů

 

Everest's Pyimo-
"Everest's grandson" - "Everestův vnuk"
 

8 weeks - 8 týdnů

8 weeks - 8 týdnů

 

E'Tulpa
 "Furcoat" - "Kabát"
   
8 weeks - 8 týdnů 8 weeks - 8 týdnů  
  11 weeks - 11 týdnů  
     

 

 

Females - Fenečky

E'Shiwa
"Peace" - "Mír"
 
8 weeks - 8 týdnů 8 weeks - 8 týdnů
E'Bzanba
 "Beautiful" - "Krásná"
 
8 weeks - 8 týdnů 8 weeks - 8 týdnů

 

E'Yontan
 "Quality" - "Kvalita"
 
8 weeks - 8 týdnů 8 weeks - 8 týdnů

 

E'Tshapo
"Funny" - "Veselá"
 
8 weeks - 7 týdnů 8 weeks - 8 týdnů

Pedigree of the Shangri-la "E" litter - born 10.12.2003 


HJCH,
3xHPJ,4xCAC, CACIB, BOB, R.BOG

Du-tsi Nagu Khatakhyi

Cz.Sk.Pl.TTC.Ch.
Bharat Buddha Khatakhyi

Tiara Su Virgoi
Tiara Su Pangi
Int.Cz.A.Pl.Sk.Ch
Tashi

Int.Cz.Pl.TTC.Ch.
Schaka-Ta's Lha Yanda
Int.N.S.Ch.
Schaka-Ta's As Yan
Int.N.S.Ch.
Rebecca of Araki

Int.Cz.Pl.TTC.Ch.
Schaka-Ta's Ochiva
N.S.Dk.Ch., Tsering Gechung Dawa
GB.Ch. 
Hotang Heruka
of Willowbrae

Tsering
Gyangtse Lhagpa


N.S.Dk.Ch.
Schaka-Ta's Kymara
Int.N.S.Ch.
Schaka-Ta's Izakhan

Schaka-Ta's
As-Thena


HrJCH, HJCH, 
Young Club Winner 2002, 6xHPJ, 3xCAC, R.CACIB,YuPJ, 3xHrPJ - Top Junior Dog in Oroshaza
Tashi Bodjul Ishadara

Cz Pl Club CH
PAM-ZAMIRIN EVEREST PAN-JO

In.F.N.Dk.Est.
Ltu.Lv.By.Ch
KARAMAIN JO-WO PAN-BU

Fin.CH
KARAMAIN PAN AMERICAN
KARAMAIN CHRISTMAS CAROL
Fin.CH
KARAMAIN GALATEA
Fin.CH
MIROSAN ESFAHAN-PAMA-DA
Fin.CH
KARAMAIN ROSALINDA

Cz Club CH 
F'YER-PA TASHI BODJUL
Int. Sr Pl CH
DJENGIS-KHAN TASHI BODJUL
EuJgSg-VDH - DCH - CIB
BUDOAR HUGO
Cz Club CH 
CCHOGYAL-BODJUL KARMASAR CS
Int Cz Pl CH
AMOX SISSYBAR
Fin.CH
KARAMAIN LA FONTAINE
Fin. Eston.CH
AMOX DELICIOUS SHAG